Advanced Filling Rules

Advanced Filling Rules (AFR) คือ กฎระเบียบในการส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่น เป็นกฎระเบียบใหม่ของศุลกากรญี่ปุ่น โดยกำหนดให้ผู้บริการเดินเรือ และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือหรือไม่มีเรือเป็นของตนเอง โดยจะต้องส่งแบบฟอร์มรายละเอียดทุกอย่างของการเดินเรือ ไปยังศุลกากรของญี่ปุ่น และต้องเป็นการส่งทางอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมีกำหนดต้องส่งก่อนเดินเรือ 24 ชั่วโมง