Air Waybill

Air Waybill (AWB) หรือ แอร์เวบิว คือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งจะระบุชื่อผู้ส่ง และชื่อผู้รับ เส้นทางการบิน และชื่อสินค้า