Auto Manifest System

Auto Manifest System (AMS) หรือ เอเอ็มเอส คือ ค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้องส่งข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตราการความร่วมมือการป้องกันผู้ก่อการร้าย