Bill of Lading

Bill of Lading (B/L) หรือ บีแอล คือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล ออกโดยสายเรือ ซึ่งจะระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับ เส้นทางการเดินเรือ ชื่อสินค้า เพื่อใช้ในการรับตู้สินค้าที่ประเทศปลายทาง