Board of Investment

Board of Investment (BOI) หรือ บีโอไอ คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมผู้ลงทุนใน 3 เรืองคือ

  1. ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน
  2. ช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุน และช่วยนักลงทุนในการเพิ่มผลตอบแทน
  3. ช่วยให้คำปรึกษา และบริการในการลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่ได้การส่งเสริมจาก BOI จะได้สิทธิประโยชน์ ในด้าน ภาษีอากร / ภาษีนิติบุคคล /  สิทธิในการถือครองที่ดิน / สิทธิการเข้ามาในประเทศ สำหรับผู้นำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก จะได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า