Bonded Warehouse

Bonded Warehouse หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน คือ เป็นสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบ ที่นำเข้า มาในประเทศ ได้โดยเสรี ไม่ต้องชำระค่าภาษีอากร ก่อน หรือมีหนังสือค้ำประกันของธนาคาร