Bunker Adjustment Fee

Bunker Adjustment Fee (BAF) คือ ค่าน้ำมันที่สายเรือเรียกเก็บเพิ่มไปกับค่าระวาง เมื่อราคาน้ำมันโลกขึ้น