Certificate of Origin

Certificate of Origin (C/O) หรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า คือ เอกสารที่ใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อระบุว่าสินค้าๆนั้นได้ใช้แหล่งวัตถุดิบ และมีการผลิตในประเทศ