Commercial Invoice

Commercial Invoice (CI) หรือ อินวอยซ์ คือ เอกสารเพื่อแสดงถึงชื่อ ชนิดสินค้า พร้อมทั้งราคาสินค้า เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งขาเข้า และขาออก โดยมีส่วนประกอบในเอกสารดังนี้