Cost and Freight

Cost and Freight (CFR (CNF)) หรือ ซีเอฟอาร์ (ซีแอนด์เอฟ) คือ หนึ่งในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ที่พบเห็นบ่อย โดยกำหนดให้ ผู้ขายดำเนินการตั้งแต่หน้าโรงงานของตน จนถึงท่าเรือของประเทศปลายทาง โดยภาระความเสี่ยงจะหมดเมื่อสินค้าถูกวางบนตัวเรือ ค่าใช้จ่ายที่ประเทศปลายทาง ทางผู้ซื้อต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมด โดยใน Incoterms 2000 มีชื่อเรียกว่า CNF แต่ใน Incoterms 2010 ได้เปลี่ยนเป็น CFR ซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปยังคงเรียกว่า CNF อยู่