Currency Adjustment Factor

Currency Adjustment Factor (CAF) คือ ค่าความผันผวนของค่าเงิน ที่มีผลกระทบต่อค่าระวางระหว่างประเทศ ในสกุลเงินต่างๆ