Demurrage

Demurrage หรือ เดมเมอเรจ คือ ค่าเสียเวลาของสายเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ในเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว สายเรือจะมีกำหนดว่าให้ฟรี ภายในกี่วัน หรือกี่ชั่วโมง