Destination Charge

Destination Charge หรือ ค่าใช้จ่ายปลายทาง คือ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่สนามบิน หรือท่าเรือ จนถึงหน้าโรงงานของผู้นำเข้า