Detention

Detention หรือ ดีเทนชั่น คือ ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่ากำหนด โดยทั่วไปแล้ว สายเรือจะมีกำหนดว่าให้ฟรี ภายในกี่วัน หรือกี่ชั่วโมง