Ex Works

Ex Works (EXW) หรือ เอ็กเวิร์ค คือ หนึ่งในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ที่พบเห็นบ่อย โดยกำหนดให้ ผู้ขายหมดภาระตั้งแต่หน้าโรงงาน ผู้ซื้อต้องเป็นผู้จัดการตั้งแต่โหลดสินค้าขึ้นรถหน้าโรงงาน ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกทีประเทศต้นทาง เสียค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง และส่งสินค้าไปยังโรงงานของผู้ซื้อด้วยตัวเอง