Export Processing Zone

Export Processing Zone (EPZ) หรือ อีพีแซด คือ