Fuel Surcharge

Fuel Surcharge (FSC) หรือ ค่าน้ำมันเครื่องบิน คือ ค่าน้ำมันที่ถูกเรียกเก็บโดยสายการบิน ซึ่งจะแปรผันตามราคาน้ำมัน