Harmonized System Code

Harmonized System Code (HS CODE) หรือ พิกัดภาษีศุลกากร คือ ตัวเลขที่ใช้เพื่อกำหนดอัตราภาษีอากรการนำเข้า และส่งออกของสินค้าแต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการนำเข้า และส่งออก