Haulage Charge

Haulage Charge หรือ ค่าหัวลาก คือ ค่าใช้จ่ายในการจ้างรถหัวลากเพื่อรับสินค้าจากหน้าโรงงาน และนำส่งที่ท่าเรือ หรือ จากท่าเรือ และนำส่งไปยังที่โรงงาน