Letter of Indemnity

Letter of Indemnity (LOI) หรือ แอลโอไอ คือ เอกสารที่ใช้เพื่อชี้แจง และแสดงความรับผิดชอบสายเรือ เพื่อยืนยันความปลอดภัยของสินค้าในขนส่ง โดยผู้ส่งออกต้องยื่นเอกสารนี้เพื่อแสดงเจตุจำนงค์ให้สายเรือก่อนเรือออก