Origin Charge

Origin Charge หรือ ค่าใช้จ่ายต้นทาง คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่รับสินค้าหน้าโรงงาน จนถึงท่าเรือ หรือ อากาศยาน พร้อมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากร