Paperless Registration

Paperless Registration คือ การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ส่งออกกับกรมศุลกากร โดยถือเป็นข้อบังคับของการนำเข้าส่งออก ที่ผู้นำเข้าส่งออก ต้องลงทะเบียน