Port Congestion Surcharge

Port Congestion Surcharge (PCS) คือ ค่าใช้จ่ายพิเศษ ซึ่งเกิดจากความแออัดในท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เนื่องจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจัดการไ่ดี หรือเกิดจากเหตุอื่น เช่น การจราจรที่ติดขัด การนัดหยุดงานของคนงาน (คนงาน Strike) ซึ่งมีผลทำให้งานล่าช้า