Reconsolidation

Reconsolidation คือ การเปิดตู้ที่ประเทศปลายทาง เพื่อแยกสินค้าที่ถูกนำเข้า หรือส่งออก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า