Shipper Instruction

Shipper Instruction (SI) หรือ เอสไอ คือ เอกสารที่ผู้นำเข้าใช้ชี้แจง Freight Forwarder เพื่อบอกปริมาณ น้ำหนัก และขนาดสินค้า ชื่อผู้ส่งออก ชื่อผู้นำเข้า เพื่อใช้แจ้งข้อมูลต่อสายเรือ สายการบิน