Shipper

Shipper หรือ ผูู้ส่งออก หรือ ผู้ขาย คือ ชื่อของผู้ส่งออก หรือผู้ขาย ซึ่งจะถูกระบุในเอกสารต่างๆ เช่น AWB, B/L, Commercial Invoice, Packing List