Transit Time

Transit Time (T/T)  คือ ระยะเวลาขนส่งระหว่างประเทศ โดยนับจากท่าเรือต้นทาง ถึงท่าเรือปลายทาง หรือ ท่าอากาศยานต้นทาง ถึงท่าอากาศยานปลายทาง