Incoterms

Incoterms ย่อมาจาก International Commercial Terms เป็นข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยกำหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล ซึ่งถูกกำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC ย่อมาจาก International Chamber of Commerce) Incoterms นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 10 ปี Incoterms ล่าสุดออกปี 2010 จึงชื่อว่า Incoterms 2010 โดยมี 11 รูปแบบ เพื่อบอกให้คู้ค้าทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายทราบถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งชิปนี่ได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้

1. EX Works (EXW) – ผู้ขายสบาย

หน้าที่ผู้ขาย

 • ขายสินค้าหน้าร้าน หรือหน้าโรงงาน

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อเสร็จสิ้นที่หน้าร้าน หรือหน้าโรงงาน

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • บรรจุสินค้าขึ้นรถหน้าร้าน หรือหน้าโรงงาน
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกที่ประเทศต้นทาง
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

2. Free Carrier (FCA)

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้ เช่น โกดัง หรือเทอมินอล
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถูกวางบนยานพาหนะแรกของกระบวนการขนส่ง

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

3. Free Alongside Ship (FAS) – สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลเท่านั้น

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ข้างเรือ (ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก)
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถูกวางไว้ที่ข้างเรือ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ค่าระวางเรือ เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

4. Free On Board (FOB) – สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลเท่านั้น

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่บนเรือ(ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก)
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถูกวางไว้บนเรือ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ค่าระวางเรือ เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

5. Cost and Freight (CFR) – สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลเท่านั้น

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่บนเรือ(ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก)
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถูกวางไว้บนเรือ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

6. Cost Insurance and Freight (CIF) – สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลเท่านั้น

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่บนเรือ(ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก)
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ค่าประกันสินค้า

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถูกวางไว้บนเรือ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

7. Carriage Paid To (CPT)

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าอยู่ที่มือบริษัทตัวแทนขนส่ง ความรับผิดชอบทั้งหมดจะกลายเป็นของผู้ซื้อ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

8. Carriage and Insurance Paid (CIP)

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ค่าประกันสินค้า

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าอยู่ที่มือบริษัทตัวแทนขนส่ง ความรับผิดชอบทั้งหมดจะกลายเป็นของผู้ซื้อ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

9. Delivery at Terminal (DAT)

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ลำเลียงสินค้าออกจากเครื่องบิน หรือเรือ เพื่อมาเก็บที่ ท่าเรือ คลังสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้าสายการบิน เป็นต้น

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถูกส่งที่สถานที่จัดเก็บ

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

10. Delivery at Place (DAP)

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ส่งสินค้าถึงสถานที่ที่กำหนด

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อสินค้าถึงสถานที่ที่กำหนด

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

11. Delivery Duty Paid (DDP) – ผู้ซื้อสบาย

หน้าที่ผู้ขาย

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้
 • ดำเนินการศุลกากรขาออก
 • เสียภาษีอากรขาออก (ถ้ามี)
 • ส่งสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ค่าระวางเรือ หรือเครื่องบิน เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง
 • เสียภาษีอากรนำเข้า
 • รับสินค้าที่ท่าเรือ หรืออากาศยาน พร้อมชำระค่าผ่านท่า
 • ส่งสินค้าถึงที่อยู่หรือโรงงานของผู้ซื้อ

จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ

 • เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า

หน้าที่ผู้ซื้อ

 • นำสินค้าลงจากรถที่มาส่ง

ต้องการคำปรึกษาจากทีมงานชิปนี่ ?

ชิปนี่ยินดีให้บริการและดูแลการขนส่งของคุณ ใช้บริการกับเราแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องขนส่งระหว่างประเทศอีก อ่าน คู่มือเริ่มต้นนำเข้าส่งออกอย่างถูกวิธี →