ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท ชิปนี่ จำกัด เราคือเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ ที่มีแพลตฟอร์มการทำงานผ่านหน้าเว็บไซด์ ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศผ่านเรือและเครื่องบิน ทำงานง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเคยส่งสินค้าระหว่างประเทศมาก่อนหรือไม่ก็ตาม โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ ทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

 1. เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ชิปนี่ จำกัด ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึงต้องปฎิบัติตาม
 2. คำจำกัดความ
  1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ชิปนี่ จำกัด ในชื่อของ “เว็บไซต์ SHIPNEE” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และให้หมายรวมถึงการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งโดยตรงผ่านเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ และหรือผ่านตัวแทนในรูปแบบต่างๆ
  2. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ
  3. “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมาย
  4. “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ เฟรท ขนส่ง พิธีการศุลกากร จัดทำเอกสาร ให้คำปรึกษา
  5. “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์
  6. “ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  7. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าเฟรท ค่าดำเนินการ ค่าพิธีการศุลการ ค่าเอกสาร ค่าขนส่ง และหรือค่าบริการใดๆ ตามใบเสนอราคาที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
  8. “ตัวแทน” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาตและหรือได้รับแต่งตั้งให้สามารถนำระบบทั้งหมดหรือบางส่วนของ SHIPNEE ไปใช้
 3. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน
 4. การสมัครเข้าใช้บริการ การยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าอ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยินยอมตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี
 5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้
  1. สินค้าอันตราย (Dangerous Goods)
  2. ของสด (เช่น ผัก และผลไม้)
  3. สิ่งมีชีวิต
  4. สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. แต่ยังไม่ได้ขออนุญาต
  5. อาวุธ / ปืน
  6. เครื่องประดับ / จิวเวลรี่ / เพชรพลอย / ทองคำ
  7. ของใช้ส่วนตัว
  8. เอกสาร / แสตมป์ / เงิน / เช็ค
  9. ยา
  10. เหล้า / บุหรี่
  11. เครื่องหนัง
  12. เรือ / เรือยอร์ช
  13. รถยนต์ / มอเตอร์ไซต์
  14. ปูนซีเมนต์
  15. โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
  16. น้ำมัน
  17. สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

  การขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่ง นอกเหนือจากข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 6. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่ง ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆ และผู้ใช้บริการยอมรับที่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอ
 7. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และหรือเอกสารใดๆ เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือระบบฐานข้อมูล อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
 8. ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 9. หากผู้ใช้บริการกำหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน ผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและนิติบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด
 11. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
  1. ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  2. กระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น
  3. เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 12. ผู้ให้บริการมีซึ่งสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไข้ให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย ฐานข้อมูล และหรือชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 14. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าบริการเพิ่ม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลในสัญญาไว้ไม่ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา หรือมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา
 15. ผู้ให้บริการสามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การระงับบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันอาจจะเกิดจากจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ
 17. ผู้ให้บริการขอแจ้งให้ทราบและเข้าใจ ดังนี้
  1. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจาการใช้บริการ หรือเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ให้บริการจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
  2. หากความเสียหายใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการกระทำการ หรือจงใจกระทำการ หรือพยายามกระทำการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือสิ่งใด ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้
  3. ข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากเป็นโมฆะหรือโมฆียะให้เป็นไปตามกฎหมายไทยเท่านั้น ทั้งนี้ให้ยกเว้นส่วนที่ไม่ได้เป็นโมฆะหรือโมฆียะให้ใช้บังคับต่อไป
  4. กรณีที่มีข้อความใดๆ มีความขัดแย้งกัน ในฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอื่นๆ ให้ถือตามฉบับภาษาไทยมีผลเหนือฉบับแปลภาษาอื่นๆ
  5. กรณีที่มีข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา เงื่อนไข หรือข้อความใดที่มีความขัดแย้งกันเอง ให้ถือข้อความที่มีประโยชน์ต่อผู้ให้บริการสูงสุด เหนือกว่าข้อความอื่นๆ หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
  6. การกระทำใดๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้ให้บริการ ให้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของระบบ ฐานข้อมูล และการใช้งาน รวมถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตว
 18. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกัน ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก
 19. หากผู้ให้บริการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการระบุน้ำหนักไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างภายหลังได้
 20. หากผู้ใช้บริการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า หรือพ้นเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าปรับ และดอกเบี้ยที่ล่าช้าได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีที่ผู้ใช้บริการค้างชำระหนี้นานเกินสมควรแก่กรณี ผู้ให้บริการจะมีการติดตามทวงถาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้ ผู้ให้บริการสามารถเรียกให้ชำระเป็นทรัพย์สินได้ตามที่เห็นสมควรแก่มูลหนี้ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากกระบวนการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ
 21. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการขายบัญชีลูกหนี้ หรือโอนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากสภาพหนี้ ของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชิปนี่ จำกัด ตระหนักถึงสิทธิความความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้บริการต้องการรับบริการ รวมถึงผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยอาจขอข้อมูลโดยตรง โดยกระบวนการสมัครสมาชิก ทั้งนี้ผู้ให้บริการดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้น หรือเพื่อความสะดวกในการติดต่อ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
 2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยผู้ให้บริการจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของผู้ให้บริการ บริษัทในเครือของผู้ให้บริการ บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องติดต่อประสานงาน เพื่อให้การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และบุคคลที่ได้รับอนุญาต จากผู้ใช้บริการให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือกรณีผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของศาล หรือในการพิจารณาของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการร้องขอโดยหน่วงงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้รับ อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาการให้บริการของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จะบรรจุการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์
 4. ผู้ให้บริการได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตามในรูปแบบคุกกี้ เพื่อแยกแยะท่านจากผู้ใช้บริการคนอื่นๆ เพื่อที่จะให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี และเพื่อการส่งเสริมการตลาด ซึ่งพัฒนาโดยบุคคลที่สาม เช่น Google, Facebook และ Double Click หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะไม่ให้ผู้ให้บริการติดตาม สามารถตั้งค่าปิดคุกกี้ได้ในบราวเซอร์ของท่าน